Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.levnegranule.cz . Podmínky blíže upřesňují práva a povinosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje:

Název : levnegranule.cz

Provozovatel: Tomáš Frydryšek IČ: 48720852

Telefon: +420 603 215 894

Email: info@levnegranule.cz

Kontaktní adresa: Tyršova 22 Ostrava 702 00

Provozní doba: Po - Pá 9 -17 hod

EET informace:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.

Informace:

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s vyjímkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (DPH) a poplatků, kromě nákladu na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby je on-line formulář e-shopu.

Příjetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetí nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazují odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají informativní charakter (druh obalu , barvy ).

Doručování zboží:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u zboží neuvádí jinou dodací lhůtu dodání. Je-li zboží skladem ,zboží odesíláme do 2 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Cena a způsoby doučení - on-line formulář e-shopu.

Nedodrží-li prodávající lhůty pro dodání zboží nebo odeslání zboží, nabídne prodávajíci jiný termín dodání popř.stornujeme objednávku po vzájemné domluvě. Ostatní nároky kupujícího nejsou dotčeny.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Kupujicí může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určená k tomu, aby se kupující v přiměřěném rozsahu seznámil s povahou , vlastnostmi a funkčnosti zboží.

Kupující je opravněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 3 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod , pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo smlouvy /prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem , jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí- li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní , nejlépe v původním obalu , nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnin nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou častku.

Práva a povinosti z vadného plnění:

Jakost při převzetí.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněné očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu , není kompletní , neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zakonným , smluvním parametrům)jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podlé svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přimeřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná , na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá , že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže , že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnumá kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě , na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady , která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to , jde-li o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou):

- Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.

- Bezplatné odstranění vady opravou.

- Přiměřenou slevu z kupní ceny.

- Vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o nemž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět , že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady , která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odtranitelnou nebo neodstranitelnou ) má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišné závady ) nebo má zboží větší počet vad (nejméně 3 vady současně ), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny , výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace:

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady , nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádá-li kupující opravu vady , která se ukáže být neopravitelná.

Nezvoli-li kupující své právo z podstatné porušení smlouvy včas, má práva jako pří nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě . Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů , rozhodnout o reklamaci,případně o tom , že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posuzení v této lhůtě sdělí. Reklamaci , včetně odstraněni vady , prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění , pokud se s kupujícím písemně nedohodlo na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby , kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části , uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřírení reklamace on-line , zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujicího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Adresa pro zasílaní a osobní vyřízení reklamací: Zverex pet shop Tyršova 22 Ostrava 702 00

Ochrana osobních údajů:

Ochrana osobních údajů při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb,o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení , adresa , místo dodání, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ( dále společně vše jen jako „ osobní údaje“ )

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku lze kdykoliv odvolat.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.Kromě osob dopravující zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení a dodání objednávky.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě ,že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

-požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Toto sdělení kupujíci může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporu:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskutování služeb. Subjektem který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahájuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajících poprvé.

Ostatní:

Kupující se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jimž je člověk , který na rozdíl od prodávajících při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povoláni.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležítosti se řídí občanským zákoníkem ( č. 89/2012Sb.),zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky souvísející se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 28.března 2018

Produkt byl úspěšně vložen do košíku

Zavřít okno Nákupní košík